Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

R.O.F.U.I 2017-2018

REGULAMENT

de organizare și funcționare al unității de învățământ

Descarcă fișierul în format PDF sau citește mai departe

Şcoala gimnazială de arte ,,IOSIF SAVA,,

Sector 1, Bucureşti

 Nr.2108/4.09.2017

 Avizat,

Inspector  Şcolar  pentru  implementarea  descentralizării  instituţionale, sector 1

profesor TANIA  ANDREI

 REGULAMENT de organizare și funcționare al unității de învățământ

an şcolar 2017-2018

 

avizat în Şedinţa consiliului profesoral din data de  04.09.2017

aprobat în şedinţa consiliului de administraţie din data de 04.09.2017

 

Regulamentul intern

 Şcoala Gimnazială de Arte ,,Iosif Sava,,

 

Prezentul Regulament Intern a fost revizuit pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program suplimentar de artă, Anexa la OMECTS nr.5570/07.10.2011, Legea nr.1 a Educaţiei naţionale publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.18 din 10 ianuarie 2011, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – OMENCȘ nr.5079/2016.

Dispoziţii generale

Art. 1 Prezentul regulament conţine prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul  Şcolii Gimnaziale de Arte ,,Iosif Sava,,

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ. Anual, Consiliul Profesoral  propunr şi va dezbate actualizarea Regulamentului Intern, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările.

Art. 3 În unitatea noastră de învăţământ, activitatea de instruire şi educaţie se realizează prin respectarea principiilor prevăzute în Constituţia României, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului.

Art. 4 În unitatea noastră de învăţământ se asigură dezvoltarea armonioasă a elevilor, potrivit aptitudinilor acestora, în concordanţă cu prevederile programei şcolare.

Art. 5 În incinta unităţii de învăţământ sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor  personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Art. 6 Structura anului şcolar este cea prevăzută în Ordinul MEN  Nr. 3382/ 24.02.2017.


Organizarea unităţii de învăţământ

Art.7 Şcoala Gimnazială de Arte ,,Iosif Sava,,este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având cod fiscal, buget propriu, conturi în Trezorerie, întocmeşte situaţii financiare şi deţine denumire, ştampilă, sigiliu şi alte însemne proprii.

Art. 8 Învăţământul suplimentar de artă se organizează individual şi în grupe de studiu, conform cu OMECTS nr.5570/07.10.2011

Art. 9 Grupele de instrument se constituie în funcţie de opţiunile exprimate faţă de oferta educaţională a şcolii, de instrumente muzicale aflate deja în studiu şi de alte criterii proprii şcolii.

Art. 10 (1) Programul şcolii se desfăşoară în două schimburi, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar General, după orarul pe care elevii îl au în şcoala de cultură generală. În acord cu acest orar, dimineaţa orele de curs în şcoala noastră au o durată de 50 de minute, cu 5 minute de pauză, iar după amiaza au 50 de minute, cu 10 minute de pauză.

(2) În învăţământul primar ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute. La clasa I, activităţile de predare- învăţare- evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative.

(3) Formaţiunile de studiu se constituie conform prevederilor legale, după cum urmează:

Muzică – Instrument principal – individual; Instrument complementar – individual; Teorie-solfegii – grupe 8-12 elevi; Ansamblu coral – clase; Ansamblu instrumental – grupe.

Arte plastice – grupe.


Managementul unităţii de învăţământ

 

Art. 11 (1) Unitatea de învăţământ este condusă de Consiliul de Administraţie şi de Director.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz cu toate organismele interesate, organizaţia sindicală, asociaţia părinţilor, autorităţile administraţiei locale.


Consiliul de Administraţie

 

Art. 12 (1)  Consiliul de Administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ

(2) Consiliul de Administraţie al şcolii este alcătuit din  9 membri: 4 cadre didactice, 2 reprezentanţi al Consiliului Local  sector 1, 1 reprezentant al Primarului sectorului 1, 2 reprezentanti ai asociaţiei de părinţi. Atribuţiile acestora sunt precizate în cadrul deciziei de numire. Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară conform graficului emis de directorul şcolii şi avizat de Inspectorul responsabil cu managementul şi descentralizarea pentru sectorul 1, precum şi la orice solicitare urgent formulată de către directorul şcolii.

(3) Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele Consiliului de Administraţie

(4) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă de drept reprezentantul organizaţiei sindicale din unitatea de învăţământ, cu statut de observator.

(5) Preşedintele Consiliului de Administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul organizaţiei sindicale la toate şedinţele Consiliului de Administraţie. Membrii Consiliului de Administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 ore înaintea începerii şedinţei ordinare, comunicându-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură.


Directorul

Art. 13 (1) Directorul exercită funcţia de conducere executivă, funcţia de ordonator de credite, funcţia de angajator în cadrul unităţii de învăţământ.

(2) Pe perioada mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

(3) Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi prezidează şedinţele acestuia.

(4) Directorul are atribuţiile prevăzute în ROFUIP, art. 20-23.


Personalul unităţii de învăţământ

 

Art. 14  (1) În unitatea de învăţământ personalul este format din:

Personal didactic – de conducere

 • de predare
 • didactic auxiliar

Personal nedidactic

(2) Atribuţiile generale ale personalului unităţii de învăţământ sunt prevăzute în ROFUIP, art. 39-51.

(3) Atribuţiile personalului didactic sunt prevăzute în ROFUIP, art. 46-50.

(4) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractelor colective de muncă aplicabile.

(5) Angajarea, activitatea şi programul personalului nedidactic sunt prevăzute în ROFUIP, art. 51-52.


Evaluarea personalului din unitatea de învăţământ

 

Art. 15 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare, în baza metodologiilor specifice și sunt prevăzute în ROFUIP, art. 53 – 54.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale şi a regulamentului intern, în baza fişei postului.


Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 

Art. 16  (1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

                (2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și sunt prevăyute în ROFUIP la art. 55-56.

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ

Consiliul Profesoral

 

Art. 17 (1) Totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învăţământ constituie Consiliul profesoral. Preşedintele Consiliului profesoral este directorul.

(2) Consiliul Profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minim 1/3 din cadrele didactice.

(3) Consiliul Profesoral se întruneşte legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor

(4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

(5) Directorul numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă, care se scrie în registrul de procese-verbale. Acesta este document oficial, căruia i se alocă nr. de înregistrare şi i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul semnează pentru certificarea numărului paginilor şi aplică ştampila.

(7) Registrul de procese-verbale al Consiliului Profesoral este însoţit în mod obligatoriu, de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.

(8) Atribuţiile Consiliului Profesoral sunt prevăzute în ROFUIP, art..57-59.


 Catedrele/Comisiile metodice

 

Art. 18 (1) Catedrele se constituie din minimum 3 membri pe instrumente sau grupe de instrumente înrudite şi teorie şi solfegii, la secţia muzică şi o catedră care reuneşte toate specialităţile la secţia arte plastice.

(2) Catedrele sunt îndrumate de un şef de catedra ales prin vot secret de către profesorii membri ai catedrei.

(3) Şeful de catedra alcătuieşte semestrial un proiect de acţiuni metodice, de lecţii demonstrative, interasistenţe si asistente la clasa, programări de audiţii, expoziţii organizate in şcoala sau in afara şcolii.

(4) Şeful de catedra prezintă semestrial informări către directorul scolii privind activitatea din catedra, privind rezultatele obţinute de elevi in concursurile de specialitate, participarea elevilor scolii in festivaluri si expoziţii.

(5) Şedinţele de catedra se ţin lunar sau de câte ori directorul sau membri catedrei consideră că este necesar, conform tematicii elaborate la nivelul catedrei şi aprobate de directorul scolii, iar desfăşurarea lor este consemnata intr-un proces –verbal, înscris in caietul de activitate al sefului de catedra.

(6) Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt prevăzute în ROFUIP, art. 65-67.


Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

Art. 19 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie.

(2) Atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt prevăzute în ROFUIP, art. 68-71.

Profesorul

 

Art. 20 (1) Profesorul are prioritar obiectivul didactic, dar si armonizarea cerinţelor educative cu particularităţile si solicitările elevilor si părinţilor.

(2) Colaborarea  cu părinţii de la clasa sa este permanentă. Aceştia vor fi informaţi în legătură cu frecvenţa şi cu nivelul de pregătire al copilului lor.

(3) Profesorul care predă disciplina principală are obligaţia

a). să monitorizeze situaţia la învăţătură a elevilor la toate disciplinele studiate, frecvenţa la ore, participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare, comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare.

b). să colaboreze:

 • cu profesorii clasei şi cu coordonatorul pentru proiecte şi programe pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ
 • conducerea şcolii pentru organizarea de activităţi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi.
 • cu părinţii pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă.
 • cu compartimentul secretariat pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor.

c). să informeze:

 • elevii şi părinţii despre prevederile Regulamentului intern
 • elevii şi părinţii cu privire la reglementările referitoare la verificările semestriale şi examenele anuale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor.
 • părinţii despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore
 • părinţii în scris în legătură cu situaţia de necorespunzător, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare.

(4) Alte atribuţii ale profesorului:

 • Răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi şi părinţi
 • Răspunde de returnarea în stare iniţială a instrumentelor muzicale şi partiturilor împrumutate de elevi de la biblioteca şcolii
 • Pune la dispoziţie în timp util datele necesare pentru completarea filei de catalog
 • Încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog.
 • Completează documentele specifice colectivului de elevi pe care îl coordonează, respectiv catalogul şi fişa psihopedagogică.
 • Monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor
 • Întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale elevilor
 • Elaborează portofoliul personal

 

Accesul în şcoală

Art. 21  (1)  Şcoala permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.

(2) Accesul cadrelor didactice şi a personalului tehnic-administrativ se face pe baza de legitimatie prin intrarea principala iar accesul invitaţilor şi vizitatorilor se face prin intrarea principală numai cu cartea de identitate.

(3) Este permis doar accesul autovehicolelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, jandarmeriei, salubrizării precum şi celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare sau a celor care aprovizionează şcoala.

(4)  Accesul elevilor în incinta şcolii se face după cum urmează:

 • pentru toți elevii și personalul școlii – prin intrarea din faţă centru.

(5)  Toate persoanele care nu sunt  înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la poarta.

(6) Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală.

(7)  Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat prezenta.

(8)  Dacă siguranţa şcolii este periclitată, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.

(9) Pentru persoanele ce reprezintă instituții media, televiziuni, radio –uri, ONG – uri  accesul în școală se face doar cu aprobarea conducerii școlii.

(10) Este interzis accesul în școală a persoanelor care comercializează bunuri de orice fel.

Comisiile din unitatea de învăţământ

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul şcolar și promovarea culturalității

Art. 22 (1) La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, conform strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ.

(2) Componenţa şi atribuţiile comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar respectă reglementările naţionale în vigoare, se regăsesc în ROFUIP, art. 79-80.


Comisia pentru control managerial intern

Art. 23 (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii Consiliului de Administraţie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.946/2005.

(2) Componenţa şi atribuţiile comisiei de control managerial intern sunt prevăzute în ROFUIP, art.79.


Alte comisii din unitatea de învăţământ

Art. 24  (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie şi funcţionează comisii cu caracter permanent, cu caracter temporar și cu caracter ocazional altele faţă de cele specificate anterior, prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie.

Comisiile cu caracter permanent

 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 • Comisia pentru controlul managerial intern.
 • Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminarii în mediul școlar și promovarea interculturalității
 • Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă
 • Comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor
 • Comisia de încadrare și salarizare a personalului
 • Comitetul de securitate şi sănătate în muncă și situații de urgență
 • Comisia pentru programe și proiecte educative

(2) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie şi funcţionează comisii cu caracter ocazional, prin decizia directorului, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie.

 • Comisia artistică
 • Comisia pentru achiziții publice
 • Comisia de mobilitate a personalului didactic
 • Comisia de inventariere casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate
 • Comisiile pentru organizarea examenelor,verificărilor semestriale, testelor de aptitudini.
 • Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi actelor de studii
 • Comisia de cercetare disciplinară

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic

Compartimentul secretariat

 Art. 25 (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului şi îndeplineşte sarcinile stabilite de reglementările legale şi atribuite prin fişa postului.

(3) Responsabilităţile compartimentului secretariat sunt cuprinse în ROFUIP, art.81-83.

(4) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administraţie.

Art. 26. –   Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:

 1. a)asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
 2. b)întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
 3. c)întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;
 4. d)înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
 5. e)înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii;
 6. f)rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului;
 7. g)completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii;
 8. h)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
 9. i)selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;
 10. j)păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale;
 11. k)întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
 12. l)asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
 13. m)întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;
 14. n)întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
 15. o)calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;
 16. p)gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
 17. q)întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale;
 18. r)păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice;
 19. s)rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa.

Art. 27 (1) Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia cadrelor didactice condica de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acesteia.

(2) Secretarul răspunde de integritatea şi securitatea cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs secretarul verifică, împreună cu profesorul de serviciu, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor.

(3) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.

(4) În situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de învatamânt, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale.


Compartimentul administrativ

 

Art. 28 (1) Compartimentul administrativ este coordonat de  funcționarul administrativ și cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 29  Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

 1. a) gestionarea bazei materiale;
 2. b) realizarea reparaților, care sunt în sarcina unității de învățământ și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
 3. c) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizației de funcționare a unității de învățământ;
 4. d) întrținerea terenurilor, clădirilor și a tuturr componentelor bazei didactico-materiale;
 5. e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 6. f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența , utilizarea și mișcare bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
 7. g) evidența consumului de materiale;
 8. h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și PSI;
 9. i) orice alte atribuții specifice compartimentului , rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Compartimentul financiar

  Art. 30  (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii noastre de învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute în legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiei precum și responsabilitățile din ROFUIP Art. 84-88.

(2) Din compartimentul financiar face parte administratorul financiar

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului

Art. 31. –   Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

 1. a)desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 2. b)gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;
 3. c)întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. d)informarea periodică a consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia bugetară;
 5. e)organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
 6. f)consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 7. g)efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;
 8. h)întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;
 9. i)îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
 10. j)implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
 11. k)avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul unităţii;
 12. l)asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
 13. m)întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
 14. n)exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie.

Art. 32. –   (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare

(2) Activitatea financiară a unităţilor de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare – de bază, complementară şi suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare.

Art. 33. –   Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 34. –   Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţareDreptul la securitate al personalului didactic

 

Art. 35 (1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul activităţii didactice de nici o autoritate didactică sau publică (excepţie, intervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă).

(2)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce şi numai cu acordul personalului de conducere.


Răspunderea disciplinară şi patrimonială

 

Art.36 (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

(2) Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului şcolii, conform legii.

(3) sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (2), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

 1. a) observaţia scrisă
 2. b) avertisment
 3. c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni.
 4. d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control.
 5. e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi control din învăţământ
 6. f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă
 7. g) salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

Sănătatea şi securitatea în muncă

 

Art.37 În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locul de muncă, conducerea unităţii de învăţământ va asigura următoarele standarde minime:

 1. Amenajarea ergonomică a locului de muncă
 2. Asigurarea condiţiilor de mediu – iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică în sălile de curs, birouri, grupuri sanitare
 3. Asigurarea materialelor necesare personalului didactic, în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ.

Combaterea corupţiei

 

Art.39  Înlăturarea/sancţionarea tuturor faptelor care conduc la încălcarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acte de corupţie în sistemul educaţional

Art..40  Reducerea vulnerabilităţii specifice secorului educaţional prin implementarea sistematică a măsurilor preventive

Art. 41  Consolidarea integrităţii personalului şcolii

Art. 42 Creşterea gradului de educaţie anticorupţie în formarea profesională

Art. 43 Creşterea transparenţei instituţionale


Dispoziţii finale

 Art.44 În cadrul unităţii Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:

 1. Activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi instruire practică conform planurilor cadru specifice
 2. Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică
 3. Activităţi artistice, complementare procesului de învăţământ

Art. 45  Prevederile prezentului regulament completează prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi celelalte dispoziţii legale în vigoare.


Comisia pentru revizuirea Regulamentului Intern existent:

 

Preşedinte: Dobre Cristian – Director Membru CA

Membri: Olivia Vieru – Profesor pian principal Membru CA

Angelescu Claudia – Profesor vioară, membru CA

Ani Marie Paladi – Profesor violoncel Membru CA

Rodica Mateescu – reprezentantul FSLI din unitate

Daniel Lixandru – reprezentantul Comitetului de părinți

Prezentul regulament este în vigoare de la data aprobării

Director  Prof. Dobre Cristian

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices