Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

Regulament intern 2016-2017

Descarca document PDF sau citeste mai departe

Nr.2106/4.09.2017

Şcoala gimnazială de arte ,,Iosif Sava,,

Sector 1, Bucureşti

 Avizat,

Inspector Şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale, sector 1

profesor Tania Andrei

 

 REGULAMENT  INTERN

an şcolar 2017-2018

 avizat în Şedinţa consiliului profesoral din data de 4.09.2017

aprobat în şedinţa consiliului de administraţie din data de 4.09.2017

REGULAMENT  DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII

DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Dispoziţii generale

Art. 1 – prezentul regulament conţine prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Şcolii gimnaziale de arte ,,Iosif Sava,, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat (ROFUIP) OMENCȘ nr. 5079/2016,, precum şi în acord cu reglementările art. 2 (2) din Ordinul comun al MAP nr. 4703, MI nr. 349  şi MEC nr. 5016 din 2.11.2002.

 

Art. 2 – Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul didactic şi nedidactic al şcolii, pentru elevii şcolii şi pentru părinţii acestora.

 

Art. 3 – În şcoala noastră, activitatea de instruire şi educaţie se realizează prin respectarea principiilor prevăzute în Constituţia României, în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului.

 

Art. 4 – În şcoala noastră se asigură dezvoltarea armonioasă a elevilor, potrivit aptitudinilor acestora, şi ritmului fiecăruia, în concordanţă cu prevederile programei şcolare.

 

Art. 5 – În incinta şcolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor şi profesorilor.

Art. 6 – Înscrierea în școală se realizează în conformitate cu art. 97 alin. 2 din ROFUIP iar structura anului şcolar este cea prevăzută în Ordinul MEN  Nr. 3382/ 24.02.2017.

 

Organizarea Şcolii

 

Art. 7 Învăţământul suplimentar de artă se organizează individual şi în grupe de studiu, conform cu cu OMECTS nr.5570/07.10.2011

Art. 8 – Grupele de instrument se constituie în funcţie de opţiunile exprimate faţă de oferta educaţională a şcolii, de instrumentele muzicale aflate deja în studiu şi de alte criterii proprii şcolii. Elevii pot închiria instrumente din magazia şcolii pe tot parcursul anului şcolar cu obligaţia de a le întreţine şi la nevoie de a le repara la înnapoiere.

 

Art. 9 – Programul şcolii se desfăşoară în două schimburi, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar General, după orarul pe care elevii îl au în şcoala de cultură generală. În acord cu acest orar, dimineaţa orele de curs în şcoala noastră au o durată de 50 de minute, cu 5 minute de pauză, iar după amiaza au 50 de minute, cu 10 minute de pauză.Orele de curs de la clasa I au o durată de 45 de min. cu pauză de 15 min.

Art. 10 – Conducerea şcolii este asigurată de directorul şcolii, ale cărui atribuţii sunt cele prevăzute în Fişa Postului și ROFUIP Art. 20-23.

10.1 Directorul are dreptul  să  decidă asupra masurilor disciplinare care trebuie luate împotriva elevilor cu probleme.

10.2. Conducerea şcolii are datoria să ia măsurile corespunzătoare şi decizia finală în cazul calamitaţilor/incidentelor pentru care nu există prevederi în regulamentul şcolar.

Măsuri ce se întreprind

10.1.1 Dacă siguranţa personalului ori a elevilor devine o problema, conducerea scolii va transmite aceasta informaţie poliţiei, părinţilor /tutorilor şi inspectoratului.

10.1.2  Şcoala  va  întocmi periodic daca este cazul, rapoarte către poliţie referitoare la faptele sancţionabile şi va oferi şi datele personale ale persoanelor implicate. De asemenea, se va raporta la cine şi ce fel de obiecte si/sau bunuri au fost identificate, precum şi modul în care şcoala a obţinut posesie asupra acestor bunuri.

10.1.3  În cazul posesiunii de arme, droguri, alcool, artificii interzise,  şcoala va acţiona conform legilor în vigoare,  va informa Inspectoratul Şcolar, Politia si, în funcţie de circumstanţe va întocmi un raport adresat poliţiei.

10.1.4 Şcoala  informează părinţii/tutorii elevilor în cazul în care aceştia au încălcat regulamentul şcolar.

10.1.5 Şcoala asigura gestionarea cazurilor în care exista încălcări ale regulamentului intern.

 

Art. 11 – Consiliul profesoral are componenţa şi atribuţiile prevăzute în, ROFUIP, art. 57-59.

.

Art. 12 – Consiliul de administraţie este alcătuit în şcoala din din 9 membri: directorul şcolii, 3 cadre didactice, 2 reprezentanti ai autorităţii publice locale, reprezentantul primarului sectorului 1, 2 reprezentanti ai asociaţiei de părinţi, reprezentantul federaţiei sindicale cu rol de observator. Atribuţiile acestora sunt precizate în cadrul deciziei de numire conform cu ROFUIP, art. 18-19. Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară conform graficului emis de directorul şcolii şi avizat de Inspectorul responsabil cu managementul şi descentralizarea pentru sectorul 1, precum şi la orice solicitare urgent formulată de către directorul şcolii.

Art. 13 – 1) Catedrele se constituie – pe instrumente sau grupe de instrumente înrudite şi teorie şi solfegii, la secţia muzică şi o catedră care reuneşte toate specialităţile la secţia arte plastice.

– 2) Catedrele/comisiile metodice sunt  îndrumate de un şef de catedra ales prin vot secret de către profesorii membri ai catedrei. Atribuțiile comisiilor metodice sunt prevazute în ROFUIP, art. 66. Atribuțiile șefului de catedră sunt prevăzute la art. 67.

– 3) Şeful de catedra alcătuieşte semestrial un proiect de acţiuni metodice, de lecţii demonstrative, interasistenţe si asistente la clasa, programări de audiţii, expoziţii organizate in şcoala sau in afara şcolii.

– 4) Şeful de catedra prezintă semestrial informări către Consiliul de administraţie şi directorul scolii privind activitatea din catedra, privind rezultatele obţinute de elevi in concursurile de specialitate, participarea elevilor scolii in festivaluri si expoziţii.

– 5 ) Şedinţele de catedra se organizează lunar,conform planificării si tematicii aprobate de directorul scolii, iar desfăşurarea lor este consemnata intr-un process-verbal, înscris in caietul de activitate al sefului de catedra.

 

Art. 14 – Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic se structurează, organizează și are responsabilitățile prevăzute în ROFUIP art. 68-94.

14.1 Profesorul are prioritar obiectivul didactic, dar si armonizarea cerinţelor educative cu particularităţile si solicitările elevilor si părinţilor. Responsabilitățile cadrului didactic se regăsesc în ROFUIP la art. 46-50.

14.2 Colaborarea  cu părinţii elevilor de la clasa sa este permanentă. Aceştia vor fi informaţi în legătură cu frecvenţa şi cu nivelul de pregătire al copilului lor în scris.

 

Art. 15 – Comisiile în școală se constituie și funcționează în conformitate cu ROFUIP Art. 65-66.

15.1 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în şcoală funcționează în conformitate cu art. 79-80 din ROFUIP și este formată din 11 membri, şi îşi desfăşoară activitatea conform graficului precum şi a planului managerial şi a planului operaţional intocmit.

Art. 16 – Asociaţia de părinţi se constituie prin alegeri în cadrul adunării reprezentanţilor părinţilor elevilor şcolii, în primele 30 de zile ale noului an şcolar. Activitatea ei, în sprijinul realizării obiectivelor educaţionale, se desfăşoară în limitele prevederilor ROFUIP, art. 178-183.

  • Școala încheie cu părintele/tutorele sau susținătorul legal, în momentul înscrierii la școală a elevului, un contract educational în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Modelul de contract și conținutul se regăsește la art.186 în ROFUIP în anexa.
  • Părintele/tutorele legal are obligaţia de a lua legătura cu profesorii îndrumători, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia elevului.
  • Accesul părinţilor în unitatea de învăţământ este permis doar pentru rezolvarea problemelor personale la secretariatul şcolii, pentru discuţii cu profesorul şi se face numai pe baza actului de identitate prezentat agentului de pază
  • Prin intermediul asociaţiei de părinţi se pot colecta fonduri băneşti care vor fi utilizate în beneficiul elevilor pentru achiziţionarea de materiale didactice, instrumente muzicale şi accesorii, precum şi în premii şi recompense pentru elevi.
  • Ascociaţia de părinţi poate contribui la întreţinerea bazei materiale și a instrumentelor muzicale ale şcolii.

Curriculum

 

Art. 17 – Oferta şcolii va fi făcută publică pe site ul şcolii, la avizierul unităţii şi în luna martie a anului şcolar . Admiterea în şcoală se face prin teste de aptitudini, anunţate prin avizierul şcolii şi pe pagina de internet www.muzica1.scoli.edu.ro.

Art. 18 – Pentru primul an de studiu toţi elevii, în funcţie de oferta curriculară a şcolii, vor prezenta la începutul anului şcolar în scris la secretariatul şcolii, cerere de înscriere avizată de conducerea şcolii generale unde este înscris, cu specificarea instrumentului pe care îl vor studia şi o copie a certificatului de naştere pentru elevii ce se înscriu în primul an de studii.

Art. 19 – Elevii promovaţi în anul următor de studiu, vor prezenta la începutul fiecărui an şcolar, în scris la secretariatul şcolii cerere de reînscriere.

Calitatea de elev

 

Art. 20 – Înscrierea elevilor se face la cerere, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de sfârşit de an, în limita numărului de locuri disponibile.

Art. 21 – Reînscrierea se face la cerere, pe baza rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent şi a fişei de înscriere tip eliberată de secretariat până la data de 12 septembrie a anului şcolar. Elevii înscrişi în clasa următoare sunt obligaţi să frecventeze cursurile şcolii pe toată perioada anului şcolar în curs şi nu se pot retragere în timpul anului şcolar decât pentru motive legal întemeiate, motive grave de sănătate sau schimbarea domiciliului într-o altă localitate.

Elevii ce nu se reînscriu până la data începerii cursurilor  sau nu se  anunţă la profesorul îndrumător îşi pierd calitatea de elev al şcolii.

Art. 22 – Calitatea de elev se exercită prin frecventarea obligatorie cursurilor şi prin participarea la toate activităţile curriculare şi extra-curriculare existente în programul şcolii.

Art. 23 – Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează în catalog absenţele.

Art. 24 – Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie, sau altor cazuri de forţă majoră dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Documentele pe baza cărora se motivează absențele, se depun la secretariatul școlii în termen de 7 zile de la revenirea elevului la școală.

24.1 Personalul, elevii şi părinţii/tutorii vor fi informaţi despre diversele reglementari în privinţa lipsei de la ore, absenţelor şi întârzierilor telefonic, sau în scris prin e-mail sau poştă.

24.2 Elevii sunt obligaţi să  urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementari de către şcoală.

Art. 25 – Motivarea absenţelor se face de către profesorul de instrument principal / arte plastice, pe baza următoarelor acte: adeverinţa eliberată de medicul familiei, adeverinţă sau certificat medical eliberate de unitatea spitalicească în cazul în care elevul a fost internat în spital, cererea părinţilor pentru situaţii deosebite.

 

Transferarea elevilor

 

Art. 26 – În învăţământul suplimentar de artă, elevii aceleiaşi şcoli se pot transfera de la o clasă la alta, la solicitarea părintelui, cu aprobarea directorului şcolii, în limita locurilor existente între semestre sau la sfârşitul anului şcolar.

Art. 27 – Elevii se pot transfera de la un instrument la altul în cadrul aceleiaşi şcoli în limita locurilor existente, cu aprobarea directorului şcolii, înaintea începerii anului şcolar, la solicitarea scrisă a părintelui sau tutorelui legal prin examene de diferenţă. Examenele de diferenţă se organizează înainte de începerea propriu-zisă a anului şcolar, la data comunicată la avizier și pe site-ul şcolii.

Art. 28 –  Elevii se pot transfera de la o unitate şcolară la alta, respectând profilul, sau schimbându-l (caz în care se vor susţine examene de diferenţă), în limita locurilor existente, cu aprobarea consiliului de administraţie şi a consiliului profesoral, pe baza acordului celor doi directori şi numai între semestre, în vacanţele intersemestriale sau după încheierea anului şcolar până la începerea anului şcolar în curs.

28.1 – Conform art.155 (3) lit d din ROFUIP transferurile elevilor se pot realiza în mod exceptional și în timpul semestrului la schimbarea domiciliului părinților, pe baza unei recomandări medicale și la/de la învățământul de artă.

 

Evaluarea rezultatelor elevilor

 

Art. 29 – Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic conform art.112-117,119-122 din ROFUIP.

Art. 30 – La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor.

Art. 31 – Începând cu al doilea an de studiu, toţi elevii susţin la instrumentul principal verificare la sfârşitul semestrului I şi examen la sfârşitul anului şcolar la secţia muzică. La secţia arte plastice toţi elevii susţin examen la sfârşitul anului şcolar. Pentru elevii înscrişi în anul întâi de studiu şi clasa I la finele anului şcolar se efectuează o evaluare a cunoştinţelor dobândite şi a frecvenţei de către comisia metodică şi vor fi hotărâtoare pentru reînscrierea în clasa următoare.

Art. 32 – Calificativul şi nota obţinută de fiecare elev la verificarea de la sfârşitul semestrului I, va fi trecută în catalog de către şeful de catedră, ca ultimă notă din luna în care a avut loc verificarea.

Art. 33 – Nota obţinută de fiecare elev la examenul de sfârşit de an este acordată de comisia stabilită prin decizie, şi se trece în catalog la rubrica specială. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar au obținut cel puțin calificativul sufficient sau media 6 la disciplina de specialitate.În consecință sunt declarați necorespunzători.

Art. 34 – Mediile semestriale, nota de examen şi mediile anuale se trec în roşu.

Art. 35 – Pentru elevii din ciclul primar toate evaluările se notează cu calificative.

Art. 36 – Pentru elevii din ciclul gimnazial toate evaluările se fac cu note de la 1 – 10.

Art. 37 – Numărul de note acordate fiecărui elev este de minimum 3 pe semestru.

Art.38 – Media semestrială este media aritmetică a notelor înscrise în catalog şi se obţine prin rotunjirea de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 %, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Art. 39 – Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a mediilor semestriale, calculată cu 2 zecimale fără să se rotunjească iar media anuală de la instrumentul principal va fi cea care va determina promovabilitatea în anul şcolar următor.

Art. 40 – La instrumentul principal media finală o constituie media aritmetică dintre cea a semestrelor şi nota de la examenul de sfârşit de an şi se calculează cu 2 zecimale. La secţia Arte Plastice promovarea tuturor anilor de studiu se face fără examen de sfârşit de an, media anuală fiind media aritmetică a semestrelor, calculată cu 2 zecimale.

Art. 41 – La clasele I – IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.

Art. 42 – Pentru calificativul final (semestrial / sfârşit de an şcolar) se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în semestre după care profesorul stabileşte calificativul final în funcţie de progresul sau regresul performanţei şcolare a elevului la momentul respectiv.

Art. 43 – Sunt declaraţi promovaţi elevii care la sfârşitul anului şcolar obţin la fiecare obiect de studiu calificativul Suficient sau nota 6 ca medie anuală şi media la instrumentul principal (inclusiv nota la examen) Suficient/6 . La secţia arte plastice sunt declaraţi promovaţi elevii care la sfârşitul anului şcolar obţin calificativul Suficient sau nota 6 la specialitate.

Art. 44 – Elevii care nu se prezintă la examenul anual sunt declaraţi neprezentaţi şi necorespunzători prin neprezentare. În cazul în care aceştia au certificat medical pentru motivarea absentării de la examen, vor fi amânaţi pentru sesiunea din toamnă. Condiţiile de promovare sunt cele prevăzute la art. 43.

Art. 45 – Sunt declaraţi respinşi şi pierd calitatea de elev al şcolii cei care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 43.

Art. 46 – Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul verbal numele elevilor amânaţi sau respinşi (exmatriculaţi).

Art. 47 – Situaţia elevilor amânaţi sau respinşi (exmatriculaţi) este comunicată părinţilor de către profesorul de specialitateși de către secretariatul școlii în scris. Tot aceștia comunică şi planificarea pentru sesiunea de toamnă, în cazul elevilor amânaţi din motive medicale.

Art. 48 – Comisiile de examen sunt numite de către directorul şcolii prin decizie.

Drepturile elevilor

Art. 49 – Elevii din acestă şcoala beneficiază de toate drepturile prevăzute în Statutul elevului Art. 7.

Îndatoririle elevilor

Art. 50 – Elevii au obligaţia să respecte prevederile din Statutul elevului  Art. 14.

50.1 Elevii care trebuie să părăsească şcoala din motive urgente trebuie să  anunţe acest lucru profesorului îndrumător, dirigintelui/conducerii şcolii. În cazul unor dezastre în interiorul şcolii (incendii, evacuări), conducerea şcolii trebuie să  ştie în mod clar cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire.

Art. 51 – Elevilor care prezintă semne de îmbolnăvire le este interzis accesul în şcoală.

Art. 52 – Nu le sunt permise elevilor vacante în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă.

Recompensarea elevilor

Art. 53 – Recompensarea elevilor se realizează conform Statutului elevului Art.12.Elevii care obtin rezultate remarcabile la specialitate şi se disting prin comportare exemplară se face prin:  acordarea de burse de merit la propunerea profesorului îndrumător prin prezentarea activităţii competiţionale pe care a susţinut-o elevul în anul şcolar precedent în limita numărului de burse aprobat de către Consiliul local al sectorului 1, prin evidenţierea în faţa colegilor de clasă, evidenţierea la panoul de onoare al şcolii, eveidenţierea de către director în consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie,  premii, diplome, premiul de onoare al şcolii şi al altor instituţii (fundaţii) cu care colaborează şcoala noastră,tabere de creaţie în timpul vacanţelor şcolare.

Sancţiunile aplicate elevilor

 

Art. 54 – 1) Sancționarea elevilor se va aplica conform Statutului elevului Art. 16-27. Elevii care săvârşesc fapte prin care se incalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul şcolar,vor fi sancţionaţi in funcţie de gravitatea faptelor.

– 2) Sancţiunile  care se pot aplica elevilor sunt următoarele : obesrvaţie individuală, avertismentul, mustrarea scrisă, preavizul de exmatriculare, exmatricularea din şcoală.

– 3) Toate sancţiunile disciplinare aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor.

54.1 Elevii trebuie să  se comporte de aşa  manieră încât să  nu producă daune bunurilor, colegilor lor, clădirii, ori inventarului şcolii şi, pe cale de consecinţă, trebuie să  manipuleze bunurile puse la dispoziţie de către şcoală cu cea mai mare atenţie.

54.2  Ori de câte ori, împotriva acestor prevederi, se produc daune, elevii trebuie să  comunice aceasta nemijlocit conducerii şcolii, diriginţilor, ori administratorului şi vor colabora în consecinţă la acţiunile de întocmire a raportului, aşa  cum se prevede în cele ce urmează.

54.3  Ori de câte ori şcoală este trasă  la răspundere pentru daune create de elevi, persoane care lucrează în şcoală ori de terţi, dauna este raportată la societatea responsabilă de asigurarea şcolii.

54.4 Pentru producerea  de daune ori furtul unor obiecte  etc. în şcoală şi în vecinătatea şcolii, şcoala nu poate fi trasă la răspundere, cu excepţia cazului în care daunele sunt rezultatul unei cauze care trebuie remediată de şcoală (este vorba de bucăţi de pavaj desprinse din acesta, garduri în stare de degradare, scaune stricate etc.).

54.5 Şcoala nu este responsabilă de daunele create de elevi, incluzându-se aici aducere de daune ori pierderea bunurilor aduse de elevi la şcoală (biciclete, îmbrăcăminte, genţi, materiale), cu excepţia cazului în care din rapoartele poliţiei  rezultă că şcoala este responsabilă.

54.6 Elevii sunt obligaţi să respecte baza materială a şcolii. Elevii care împrumută instrumente muzicale de la şcoală, sunt obligaţi să nu le deterioreze, să le întreţină, toate reparaţiile survenite în timpul folosinţei vor fi suportate de către elev . Elevul are obligaţia ca la predarea instrumentului să schimbe părul la arcuş, să cureţe instrumentul şi să l predea în bună stare de funcţionare. Dacă instrumentul este deteriorat elevul are obligaţia de a-l înlocui cu un instrument nou ,sau de a achita de 3 ori contravaloarea acestuia. În cazul nerespectării celor de mai sus părinţii sau tutorii legali

54.7 Dacă un elev este de părere ca a fost sancţionat în mod nedrept, tutorele legal poate înainta o contestație Consiliului de administrație al școlii, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancțiunii. Contestația se soluționează în termen de 30 de zile.Hotărârea de soluționare a contestației este definitive și poate fi atacată în instanță.

Art. 55 – Deteriorările produse în sala de clasă sau în spaţiile comune ale şcolii sunt evaluate de directorul şcolii şi consiliul de administraţie şi vor fi plătite de către toţi elevii care au fost programaţi în spaţiile respective în cazul în care nu se recunoaşte vinovatul şi de către familia elevului care a săvârşit paguba.

Art 56 – Abaterile grave săvârşite de elevi sunt sancţionate cu exmatricularea din şcoală, fără drept de reînscriere. Un elev este luat în discuţie pentru eliminare sau exmatriculare :

  1. 1 dacă reprezintă o ameninţare pentru siguranţa celorlalţi elevi si/sau a personalului şcolii.

56.2 are un comportament de intimidare, discriminare ori jignitor

56.3 sustrage bunurile altor persoane

56.4 aduce daune ori distruge bunurile altor persoane

56.5 recurge la utilizarea, ori deţine alcool, droguri ş.a.m.d.

56.6 aprinde artificii, ori are la el artificii (este aplicabil şi dacă se afla în împrejurimile şcolii)

56.7 are la sine arme si/sau face uz de arme.

56.8 dacă acumulează numărul de absenţe nemotivate prevăzute în regulamentul şcolar pentru exmatriculare.Procedura de exmatriculare se va face în conformitate cu dispoziţiile în vigoare.Niciun elev nu va fi exmatriculat fără audierea elevului în cauză şi a  părinţilor acestuia și fără anunț în scris.

Încetarea calităţii de elev

 

Art. 57 – Calitatea de elev în această școală  încetează dacă elevul nu frecventează toate disciplinele școliiși acumulează un 30% din numărul total de ore alocat unei discipline, această școală fiind o școală cu progam suplimentar de muzică și arte plastice cu un cost per elev foarte ridicat.

Art. 58 – Absentarea nemotivată de la cursuri, pe o perioadă mai lungă de timp, fără anunțul școlii, este considerată abandon şcolar.

Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi tehnic-administrativ

Art. 59 – Funcţiile, competenţele, responsabilităţie, drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi nedidactic (tehnic-administrativ), sunt cele menţionate în ROFUIP art. 39-56.

Accesul în şcoală

Art. 60  Şcoală permite accesul numai personalului şi elevilor şcolii.

60.1  Accesul cadrelor didactice şi a personalului tehnic-administrativ se face pe baza de legitimatie prin intrarea principala iar accesul invitaţilor şi vizitatorilor se face prin intrarea principală numai cu cartea de identitate.

60.2 Este permis doar accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, jandarmeriei, salubrizării precum şi celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare sau a celor care aprovizionează şcoala.

60.3  Accesul elevilor în incinta şcolii se face prin intrarea principală pe baza de ecuson.

60.4  Toate persoanele care nu sunt  înregistrate ca aparţinând de şcoală, trebuie să  se anunţe la poarta.

60.5 Pentru părinţii elevilor şcolii este, de asemenea, valabila cerinţa de a se anunţa la poartă (intrare) în momentul pătrunderii în şcoală.

60.6  Conducerea şcolii poate interzice accesul în şcoală celor care nu si-au anunţat prezenta.

60.7  Dacă siguranţa şcolii este periclitată, atunci conducerea şcolii poate interzice accesul în interiorul şcolii pentru persoanele respective.

Art. 61 – Dispoziţiile finale.

61.1. Atât personalul şcolii, cât şi elevii şi părinţii acestora vor contribui la asigurarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă;

61.2. Clădirea şcolii va fi menţinută în condiţii de curăţenie pentru menţinerea sănătăţii elevilor, părinții nu pot folosi grupurile sanitare ale școlii;

61.3 Comportamentul elevilor va fi întotdeauna corect, atât în relaţiile cu ceilalţi elevi, personalul şcolii şi restul cetăţenilor. În cadrul tuturor activităţilor legate de şcoală, aici fiind incluse şi deplasarea zilnică spre şi dinspre şcoală, se aşteaptă din partea elevilor un comportament corespunzător, conştientizând faptul că acest comportament este legat de numele şcolii.

61.4  Elevii se vor asigura că nu vor crea disconfort pentru locuitorii din zona şcolii, nici în pauzele dintre ore şi nici după încheierea orelor de curs.

61.5 Deţinerea, păstrarea si/sau utilizarea  instrumentelor prin care o alta persoana poate fi vătămata , alcool, droguri si/sau brichete este interzisă  în  şcoală.

61.6 Insultarea şi/sau hărţuirea persoanelor este interzisă  în  şcoală.

61.7 Fumatul este interzis în incinta şcolii.

61.8 În interiorul şcolii este interzisă  utilizarea mijloacelor sonore (de exemplu, walkman, telefon mobil)

61.9 Elevii trebuie să  respecte ţinuta vestimentară propusă/acceptată de  şcoală.

61.10 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte regulile şi consecinţele acestora în privinţa absenţelor, întârzierilor şi exmatriculărilor.

61.11 Elevii poarta răspunderea pentru bunurile lor pe parcursul întregii zile şcolare.

61.12 Limbajul utilizat în incinta şcolii va fi politicos, nu  jignitor.

 

4.09.2017 Director,

Prof. Dobre Cristian

 

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices