Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

Anunț Concurs Administrator Financiar, Îngrijitoare

Anunț Concurs Administrator Financiar, Îngrijitoare

ANUNȚ CONCURS

            Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” , cu sediul în București, Str. Constantin Disescu,                  nr. 37 – Sector 1, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 1. Administrator financiar (contabil) 0,5 post.
 2. Îngrijitoare 1 post

Condiții generale de participare:

          Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1.Administrator financiar (contabil) 0,5 post.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. nivelul studiilor: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani
 3. cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office, Internet Explorer

 

Probele de concurs:

(1) Concursul constă în 4 etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere – 05.11.2021-09.11.2021
 • proba scrisă – 11.2021, ora 10.00. – 100 puncte
 • proba practică – 11.2021, ora 10.00. – 100 puncte
 • interviul – 11.2021, începere ora 10.00– 100 puncte

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă.

(3) Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

 

 

 1. Îngrijitoare 1 post

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. nivelul studiilor: generale/medii
 2. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită
 3. disponibilitate pentru program de lucru dimineata ( 8 ore/zi)
 4. posedä abilitäti de muncä în echipä

 

Probele de concurs:

(1) Concursul constă în 4 etape succesive:

 • selecția dosarelor de înscriere – 05.11.2021-09.11.2021
 • proba scrisă – 11.2021, ora 10.00. – 100 puncte
 • proba practică – 11.2021, ora 10.00. – 100 puncte
 • interviul – 11.2021, începere ora 10.00– 100 puncte

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă.

(3) Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

 

CALENDAR CONCURS

Etapa:

ACTIVITATEA

Perioada:

PERIOADA

Depunerea dosarelor de concurs la sediul școlii 05.11.2021-09.11.2021, între orele 9.00-15.00, zile lucrătoare
Verificarea și validarea dosarelor de înscriere la concurs 09.11.2021, ora 15.45
Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 09.11.2021, ora 16.00
Depunerea contestațiilor 09.11.2021, orele 16.00-16.30
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 09.11.2021, ora 17.00
Desfășurarea probei scrise

 

10.11.2021, ora 10.00
Afișarea rezultatelor 10.11.2021, ora 14.00
Depunerea contestațiilor 10.11.2021, între orele 14.30-15.30
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 10.11.2021, ora 16.00
Desfășurarea probei practice

 

11.11.2021, ora 10.00
Afișarea rezultatelor 11.11.2021, ora 14.00
Depunerea contestațiilor 11.11.2021, între orele 14.30-15.30
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 11.11.2021, ora 16.00
Desfășurarea interviului 12.11.2021, începere ora 10.00
Afișarea rezultatelor 12.11.2021, ora 14.00
Depunerea contestațiilor 12.11.2021, între orele 14.30-15.30
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 12.11.2021, ora 16.30
Validarea rezultatelor finale 12.11.2021, ora 16.30
Afișarea rezultatelor finale 12.11.2021, ora 17.00

 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS –

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. copia carnetului de muncă / raport salariat din Revisal sau adeverință care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor după caz;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. certificat de integritate comportamentală;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului (medicina muncii);
 8. curriculum vitae, însoțit de documente justificative;
 9. scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
 10. alte documente relevante.

 

Copiile documentelor se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 6. OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 133 din 13 mai 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv;
 8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casă;
 10. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 13. Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 14. Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 17. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 19. OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 20. Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 21. OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 22. Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată;
 23. Legea 263/2010, actualizată, privind sistemul unitar de pensii publice;
 24. Ordinul MFP nr. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG;
 25. OMFP nr. 3192/30.09.2019 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG;
 26. Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS

 1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.
 • Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
 • Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 • Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
 • Exercitarea controlului financiar preventiv
 • Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.
 1. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
 2. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 4. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
 5. Exercitarea controlului financiar preventiv
 6. Utilizarea aplicației CAB
 7. Utilizare aplicații informatice – noțiuni avansate în utilizarea PC și aplicații specifice domeniului financiar-contabil nivel de instituții publice la nivelul învățământului preuniversitar
 8. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 

 1. Aptitudini necesare:
 • capacitatea de organizare și coordonare a muncii
 • analiză şi sinteză
 • planificare şi acţiune strategică
 • control şi depistare a deficienţelor
 • rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
 • excelentă comunicare orală şi scrisă
 • lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
 • bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general
 • bune abilităţi de gestionare a resurselor umane
 • capacitate de consiliere şi îndrumare
 • abilităţi de mediere şi negociere
 • gestionarea eficientă a resurselor alocate

 

 • abilitatea de a lucra sistematic, precizie, îndemânare de lucru cu cifrele
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză)
 • capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta ăi de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali
 • corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii
 1. Comportamentul şi conduita:
 • va avea un comportament şi o conduită adecvate unei instituţii de învăţământ, atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;
 • va respecta cu stricteţe normele de igienă, protecția muncii și PSI.
 • nu va consuma băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.
 1. Cerințe psihologice:
 • asumarea responsabilităților
 • rezistență la sarcini repetitive
 • adaptare la sarcini de lucru schimbătoare
 • echilibru emoțional

 

 

ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

 

 1. Proiectarea activității

1.1. Realizarea activităților

 • 2. Organizarea documentelor oficiale.
 • 3. Alcătuirea de proceduri.
 1. Comunicare și relaționare

2.1. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului

 • 2. Raportarea periodică pentru conducerea instituției
 • 3. Asigurarea transparenței deciziilor
 • 4. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.
 1. Managementul carierei și al dezvoltării personale

3.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

 1. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii
 • 1. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.
 • 2. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.
 • 3. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.
 1. Conduita profesională

5.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

 • 2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

SARCINI DE SERVICIU

 

 • organizează şi execută viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale
 • urmăreşte încadrarea strictă a platilor în condiţiile aprobate prin ordonantarile aprobate de ordonatorul de credite pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare
 • întocmeşte acte justificative şi documente contabile aferente platilor institutiei cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare
 • întocmeşte formalitatile pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare,
 • constituie contracte de garanţii pentru gestionari şi urmăreşte modul de formare a garanţiilor materiale
 • duce la îndeplinire deciziile pecuniare cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a salariaţilor
 • Achita statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, statele de plată a burselor, listele de avans chenzinal
 • Urmareste incasarea sumelor provenite din închirierea spaţiilor
 • Arhiveaza, clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fişe, balanţe de verificare
 • rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin atributiilor legate ce controlul financiar preventiv si platile din cadrul institutiei
 • respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare
 • sesizează abaterile celor în măsura să ia decizii pentru remedierea acestora
 • semnează fișele de lichidare a celor ce părăsesc instituția, numai după o atentă verificare – răspunde pecuniar de respectarea acestei îndatoriri
 • răspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului contabilitate: asigură păstrarea în arhiva instituției de învățământ a tuturor documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate
 • asigură respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile de plata
 • respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Funcționare al instituției de învățământ, aducându-l și la cunoștința personalului din subordine
 • răspunde de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului
 • păstrează confidențialitatea datelor la care are acces
 • realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi

Actualizarea atribuțiilor se va face în funcție de modificările organizatorice și legislative care apar.

Informaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale de Arte „Iosif Sava”

 

 

Director,

Prof. Cristian DOBRE

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices