Str. Constantin Disescu, nr. 37, sector 1, Bucuresti (zona Gara de Nord)
021 231 24 70
secretariat@iosifsava.ro

ANUNŢ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE Secretar unitate de învățământ III (S) – Secretar unitate de învățământ II (S)

ANUNŢ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE Secretar unitate de învățământ III (S) – Secretar unitate de învățământ II (S)

Având în vedere H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesional şi a O.M.E.N. nr. 5138/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual, avizul I.S.M.B. nr. 20301/ 27.07.2022;

 

Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” organizează examen de promovare în trepte profesionale pentru  postul de secretar, S, grad profesional

Examenul de promovare se desfăşoară în data de  05.09.2022 , ora   la sediul unităţii şcolare.

 

 1. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI

Examenul de promovare se va desfăşura conform graficului de mai jos, la sediul unității de învățământ din Str. Constantin Dissescu, nr. 37.

Etapa de examen Data / perioada
Proba scrisa   05.09.2022, ora 9.00
Afişarea rezultatelor   05.09.2022, ora 12.00
Depunerea contestaţiilor     05.09.2022, ora 12.30
Soluţionarea contestaţiilor   06.09.2022, ora 12.00
Afişarea rezultatelor finale   06.09.2022, ora 13.00

 

Eventualele contestaţii se depun la secretariatul  unităţii şcolare.

Rezolvarea contestaţiilor se face în  termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

 

Punctajul/nota după rezolvarea contestaţiilor rămâne definitivă.

 

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 

 1. TEMATICA PENTRU EXAMEN – secretar:

 

 • Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar
 • Încadrarea personalului în învăţământul preuniversitar de stat;
 • Particularităţi ale salarizării în învăţământul preuniversitar;
 • Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;
 • Arhivarea şi circuitul documentelor;
 • Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar
 • Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor;
 • Întocmirea şi gestionarea bazelor de date – EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

 

III.   BIBLIOGRAFIE :

 

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E. nr. 4183/04.07.2022;

 

 1. Legea nr.53 /2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 2. G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 3. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii nr. 1/2011, aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 4050/29.06.2021 ;
 4. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 5. Criterii de normare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic potrivit Notificării MEN nr. 44990/1999;
 6. OMENCŞ nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 7. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

 1. G. 500/2011 privind Registru general de evidenţă a salariaţilor;
 2. Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023

 

 1. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale.

 

 

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices